MENU

Chi tiết sản phẩm

Dầu đốt lò công nghiệp

Mã SP: Dầu DO, dầu FO, dầu điều, dầu FO-R

Giá: Liên hệ

Mô tả:

Công ty PTI chuyên cung cấp nhiên liệu đốt lò, dầu đốt lò công nghiệp, dầu DO, dầu FO, dầu điều, dầu FO-R.

Ứng dụng:

Chi tiết: 0927087999

 

Tên chỉ tiêu  Phương pháp thử

Mức

Khối lượng riêng ở 15oC, kg/lit

ASTM D1298

0,991

Độ nhớt động học ở 50oC cSt, không lớn hơn

ASTM D445

Max 380

Hàm lượng lưu huỳnh % khối lượng

ASTM D2622

Max 3.5

Điểm đông đặc oC

ASTM D97

+24

Hàm lượng tro % khối lượng

ASTM D482

0,35

Cặn Cacbon Coradson % khối lượng

ASTM D4530

22

Điểm chớp cháy cốc kín oC

ASTM D93

Min 66

Hàm lượng nước % thể tích

ASTM D95

1,0

Hàm lượng tạp chất % khối lượng

ASTM D473

0,15

Nhiệt trị cal/g

ASTM D4809

10250

.
.
.
.